Jdi na obsah Jdi na menu
 


V roce 2009 tomu bylo právě 95 roků co vznikl v Jestřebí hasičský sbor, jehož ideové heslo bylo : " Vlasti ku cti a bližnímu ku pomoci".

Promítneme - li si uplynulé období zpět, vidíme kus poctivé práce ve prospěch nás všech.Nyní si zavzpomínáme a oživíme historii za dobu trvání sboru.

Ještě než byl v Jestřebí založen sbor dobrovolných hasičů, zabývalo se tehdejší obecní představenstvo otázkou požární bezpečnosti a způsobu pomoci občanům.Ze svých skromných příjmů hledělo pořídit potřebné prostředky k hašení ohně.Nebezpečí vzniku požáru v minulém století bylo nesrovnatelně veliké.Domky a stavení byly ještě z převážné části sroubené, i novější stavení z vepřovic byly kryty většinou došky ze slámy.Vařilo se na otevřených ohništích, svítilo se petrolejovými lampami a svíčkami.Původně k hašení ohně sloužila léta na vodu, která se k požáru dopravovala koňským potahem.Z ní se pak brala voda do puten, které si lidé podávali a vodu lili do ohně.Hořící došky a krovy byly strhávány ocelovými háky, které byly upevněny na dřevěných tyčích.Používalo se také žebříků.Náčiní k hašení ohně bylo nejprve umístěno v obecním domku, v tak zvané pastoušce č.p.7.Již v této době existovaly určité předpisy, aby se předešlo vzniku požáruPovoz s létou.Pazderna,kde se třením získávalo vlákno ze lnu, a kde bylo veliké nebezpečí požáru, musela stát osamoceně, obyčejně na okraji vsi, nejméně 200 m od sousedního domku.V Jestřebí byla v domku č.p. 5 a vzdálený sousední domek byla tehdy obecní pastouška č.p. 7.

V roce 1853 zakoupila jestřebská obec za 17 krejcarů nový obecní stříkač a kolářovi za zhotovení háčků k tomuto stříkači bylo zaplaceno 12 krejcarů. O jaký stříkač tehdy šlo, nelze již v současné době objasnit.V roce 1858 zakoupilo Jestřebí za 22 zlaté a 20 krejcarů nový hasební prostředek tzv. "HRK".Byla to v podstatě impregnovaná pytlovina, která se jako vak plnila vodou.Dole měla výpusť, na kterou se nasadila hadice.Vozila se koňským potahem na voze a musela se dát na stráň nebo k sousedovi na vyvýšené místo.Měla obsah 200 až 300 litrů a byla v pohotovosti jako zásoba vody.V témže roce byla postavena v prostoru vedle domu č.p.88, kde je dnes hasičská zbrojnice, dřevěná kolna, krytá šindelem pro nářadí k hašení ohně za celkový náklad 19 zlatých a 43 krejcarů.Při vzniku požárů si vzájemně lidé pomáhali nejen v obci, ale zajížděli i do sousedních obcí, jak potvrzuje výdajová položka z obecní kroniky účtů Jestřebí z roku 1874, kdy za cestu s létou k ohni do Ráječka byly vyplaceny 2 zlaté.Při větším požáru naopak zase sousední obce pomáhaly v Jestřebí.

Požáry stále občany sužovaly a proto bylo rozhodnuto založit sbor dobrovolných hasičů.

Hasičský sbor v Jestřebí byl založen na první ustavující schůzi, která se konala .března 1914 v tehdejší restauraci u Svobodů - nyní u Cihlářů.Zájem o vytvoření hasičského sboru byl s ohledem na tehdejší velikost obce, která tehdy počítala 112 domků veliký.Bylo přihlášeno 66 členů, z nichž bylo 25 členů činných.Prvním starostou sboru byl tehdy obecní starosta Josef Musil, rolník z č.p.8, prvním náčelníkem byl zvolen Jan Perout - rolník z č.p.23.

Sbor byl založen a nyní bylo nutno jej vybavit: pracovními obleky, přilbami, pásy,sekyrkami a stříkačkou.Peníze stejně jako v současné době však nebyly.A tak,aby se opatřily,byly rozesílány prosební dopisy, a to těm, od nichž bylo možno očekávat nějakou podporu.Prosební dopisy nevyzněly naprázdno a již v prvním roce získal sbor příjem 919 koruna 89 hal., takže si mohl pořídit nejnutnější výstroj a výzbroj.Obecní představenstvo původně plánovanou částku 500 korun na stavbu obecní kovárny přesunulo na stavbu zděného hasičského skladiště. Hasičské skladiště bylo postaveno v prostoru bývalé dřevěné kolny z roku 1858, která byla zbořena.RozpObrazekočtovaná částka 500 korun však nestačila a byla zvýšena na 2000 korun.Od tehdejší Občanské záložny v Blansku bylo vypůjčeno 3 000 korun na koupi stříkačky.Jednalo se o ruční stříkačku s příslušným nářadím a částí výzbroje za 3 080 korun, která byla dodána v prvním týdnu měsíce května roku 1914.

V prvním roce trvání sboru bylo zaplaceno všechno za obleky a výzbroj a zbývalo splatit dluh za stříkačku.Stříkačka byla umístěna ve zděném hasičském skladišti.Při práci byli bratři čilí,svědomití a zajisté by byli dluhy brzy zaplatili.Přišel však konec července a počátek srpna 1914, kdy byla všeobecná mobilizace a vypukla první světová válka.Mnoho činných členů muselo odejít na frontu.Po dobu první světové války vedli sbor -Dvořák Alois,učitel,Musil Josef, kteří po dobu války cvičili jestřebské mladíky jako nastávající členy sboru.

V roce 1915 se 25 července přihlásil jestřebský sbor k boskovické župě č.4 a byl veden v pořadí jako 107 - mý.V tomto roce provedl sbor první účinný a úspěšný zásah při požáru v Rájci, kdy vypukl požár u Obrazekbývalé firmy DRUCKER , potom Jihomoravské dřevařské závody nyní firma DIPRO.Byl to tehdy jeden z největších požárů v našem kraji.V Jestřebí zasahoval sbor poprvé v roce 1918, kdy shořely mlaty na dvoře SVÉSLAV.

V roce 1922 sbor zasahoval při velké povodni, která postihla celé Jestřebí a koncem roku zasahoval při požáru usedlosti rolníka Zachovala.V roce 1923 byly zakoupeny slavnostní stejnokroje a byla zmotorizována stříkačka firmou HRČEK a NEUGEBAUR v Brně - Králově Poli.

V roce 1925 byl Josef Cihlář vyškolen na samaritána a v době žní konali činní členové dobrovolní hasiči požární hlídky.Pro požární účely byla zřízena v roce 1926 vodní nádrž u Filoušových č.p.5 a u transformátoru splav na potoce Býkovka. V roce 1927 byl postaven také sloup na věšení hadic u Brodidla.Sbor se zúčastnil lokalizace požáru cukrovaru a dObrazekělnického domu v Rájci.Sbor poskytl pomoc při požárech v Rájci, Spešově, Černé Hoře a prováděl dobrovolné hlídky v době žní v obci.14.července 1931 uspořádal sbor veřejné cvičení v Jestřebí.V době největší nezaměstnanosti v roce 1933 věnoval nejpotřebnějším činným členům vánoční podpory.

V roce 1934 při dvacátém výročí založení sboru byla v prostoru hasičského skladiště zbudována schůzovací místnost a šatna a došlo k celkové úpravě skladiště. Dříve se schůze konaly v hospodě. Dne 15.7. 1934 byl v Jestřebí konán župní sjezd, kterého se zúčastnilo 312 krojovaných hasičů a jak uvádí zápis, tak pěkného sjezdu v župě ještě nebylo.Sbor pokračoval v hlídkové službě při žních, zúčastňoval se akcí sousedních sborů a prováděl pravidelné cvičení.Přispíval darem zdejší škole na ošacení dětí nezaměstnaných rodičů.ObrazekV době II. světové války byla požární zbrojnice vybavena poplašnou sirénou.Dříve se požár oznamoval hasičskou trubkou.Troubením, smluveným signálem se svolávali hasiči na schůze, cvičení apod.Činnost sboru v době války byla částečně utlumena.Sbor přesto stále velmi úspěšně zasahoval u mnoha požárů, hlavně ke konci války, kdy bylo bombardováno Jestřebí, Spešov a Černá Hora Při těchto požárech došlo ke zničení stříkačky z roku 1914 a sboru byla zapůjčena dvoukolová stříkačka z místního lihovaru, kterou sbor používal do roku 1946,kdy tehdejší MNV JestřObrazekebí zakoupilo čerpadlo PS 8, které slouží sboru dodnes.V této době vyvíjel sbor velmi dobrou činnost a z důvodů lepší akceschopnosti byl zakoupen starý autobus, na jehož podvozku byla provedena nádstavba pro požární účely.Toto vozidlo vydrželo a dobře sloužilo sboru až do roku 1959.

V roce 1958 byla založena družstva mladých požárníků, která Obrazekpod vedením Josefa Parolka a Josefa Ostrého dosahovala významných úspěchů nejen v rámci okresu ale i kraje.Družstvo starších žáků obsadilo v krajském kole 2. místo jen o půl bodu za vítězným družstvem Zlína. tehdejší sbor také dobře spolupracoval s MNV při zvelebování obce a při dobudování požární zbrojnice v tomto roce členové sboru odpracovali 918 brigádnických hodin, 15 členů bylo již nositelem čestného odznaku" VZORNÝ POŽÁRNÍK ".V roce 1960 získali mladí požárníci odznak "MLADÝ POŽÁRNÍK " a 8 starších členů sboru získalo odznak "VZORNÝ POŽÁRNÍK III. stupně".V roce 1961 byla provedena výstavba nového zakrytého sušáku na hadice u Brodidla.

Obrazek

V dalších letech pořádal sbor jedno i vícedenní autobusové zájezdy po celé naší vlasti.V roce 1966 zakoupila Požární inspekce Blansko vozidlo TATRA T805 

 

1968- Propukl požár skladiště Lesního závodu v Rájci.

 

Obrazek

 

V roce 1969 proběhly v Jestřebí oslavy 55. výročí založení sboru.Obrazek

Velmi dobrá činnost začala opět v roce 1975, kdy se požární sbor zůčastňoval na všech frontách práce, ať již v akcích "Z". sběru železného šrotu, práce na údržbě požární techniky, propagace požární ochrany a pod.. V roce 1978 byla opravena schůzovací místnost.Každoročně několik členů darovalo bezplatně krev.Každý rok v tomto období pořádal sbor požárnické věnečky a pouťové zábavy.V jarních měsících byly prováděny preventivní prohlídky ve všech obytných domech a malých provozovnách.Obrazek

V důsledku bytové výstavby byl v roce 1979 přemístěn sušák na hadice za základní školu k potoku.

V roce 1981 byla hasičské organizaci přidělena motorová stříkačka PPS 12.

Když se na začátku osmdesátých let začaly rozvíjet soutěže v požárním sportu, tak i družstvo hasičské organizace v Jestřebí se těchto soutěží zúčastňovalo.

V roce 1984 bylo založeno družstvo žen, které od začátku své existence dosahovalo velmi dobrých výsledků.Obsadilo 1. místa v soutěžích v Míchově a ve Žďáře,3.místa v Hodoníně a v okresním kole v Blansku.

V roce 1985 opět vyhrály ženy ve Žďáře.V této době patřily požární družstva mužů i žen v rámci okrsku k nejlepším.13.6.1984 zasahovali členové naší organizace spolu s mnoha jinými sbory okresu u největšího požáru nejen ve městě Rájec - Jestřebí a to u požáru v Jihomoravských dřevařských závodech nyní DIPRO.

22. září 1984 oslavil požární sbor v Jestřebí 70. výročí založení.Druhý den byla uspořádána soutěž v požárním sportu, které se zúčastnilo 10 družstev mužů a 5 družstev žen.Tato akce se velice vydařila a všem účastníkům se líbila.

V roce 1986 byla provedena oprava elektrické instalace v požární zbrojnici.Družstvo žen pokračovalo v dobrých výsledcích při soutěžích.V letech 1986 - 1988 vyhrálo třikrát po sobě soutěže o pohár předsedy civilní obrany okresu, které se konaly v Újezdě u Kunštátu.Družstvo mužů se výrazně na těchto soutěžích neprosadilo.

Družstvo mladých požárníků pod vedením Lubomíra Zvěřiny získalo ve hře "PLAMEN" v rámci okresu pěkné úspěchy.V roce 1987 se mladí požárníci z Jestřebí umístili na velmi pěkném druhém místě v rámci okresu Blansko.

Za svoji celoroční činnost byla organizace Svazu požární ochrany v Jestřebí v roce 1987 vyhodnocena za dosažené výsledky na 3. místě v okrese Blansko.

Při povodních v létech 1986 a 1989 pomáhali členové organizace při čerpání vody ze zatopených sklepů, úklidu bahna a při umývání vozovek.

V roce 1989 byl organizaci přidělen k užívání pozemek za zdejší základní školou, který měl sloužit jako cvičiště. Dále byla provedena oprava kolny na školním dvoře a instalována nádrž na vodu.

Každoročně byly pořádány dvakrát do roka sběry železného šrotu a to z jara a na podzim.Organizace odevzdala mnoho tun železného šrotu, který se stal jediným příjmem finančních prostředků na činnost organizace.V tomto období nebyla opomíjena ani preventivní činnost. Nebyla opomíjena ani oslava významných životních jubilejí členů, organizace formou předání dárků k těmto jubileím a poděkováním za práci oceňovala dobrovolnou činnost svých členů.I v tomto období byly pořádány zájezdy za odpočinkem a krásami na různá místa naší vlasti

Tolik z historie vzniku a činnosti našeho hasičského sboru.Nyní si připomeňme současnost, tedy činnost sboru dobrovolných hasičů v Jestřebí za uplynulých deset roků ,

t.j od roku 1994. Sbor již tradičně pořádal Novoroční blahopřání občanům, které slouží jednak k výběru členských příspěvků a sponzorské dary občanů jsou rovněž jedním z mála zdrojů finančních prostředků na činnost sboru. Další akcí bylo uspořádání ostatkového průvodu masek.Účast na této akci byla velmi dobrá.30. dubna byl uspořádán 1. ročník pálení čarodějnic, akce se zůčastnilo cca 150 občanů a členů. 28, května proběhlo námětové cvičení okrsku Rájec - Jestřebí v Holešíně.

V červnu se družstvo mužů zůčastnilo I. kola soutěže v požárním sportu, které se konalo v Ráječku, naše družstvo se umístilo na 4. místě.V témže roce byla provedena větší oprava hasičské zbrojnice a to : výměna střešní krytiny, která byla získána z demolic domů na náměstí v Rájci.Dále provedena generální oprava fasády, nátěr oken a dveří. Pro poruchu motoru stříkačky PPS 12 byla zajišťována generální oprava motoru, kterou prováděla auto opravna TAT býv. UNIVA.Náklady na opravu byly hrazeny z prostředků Měst. úřadu Rájec - Jestřebí. 28. a 29. srpna

proběhly za pěkného letního počasí oslavy 80. výročí založení sboru .

V programu oslav byly ukázky hasebních zásahů různou technikou ať již moderní nebo historickou.U příležitosti oslav byla uspořádána soutěž,kterou vyhrálo družstvo Ráječka. První cenou byl sud piva.Domácí družstva byla ze 4 zůčastněných ve všech soutěžích, jak jinak než poslední.Akce byla zdařilá ovšem účast občanů byla slabá.

V roce 1995 bylo stejně jako předcházející roky uskutečněno novoroční blahopřání v únoru byl uspořádán ostatkový průvod masek s velmi dobrou účastí jak občanů tak i členů sboru.

30. dubna byl uspořádán druhý ročník pálení čarodějnic v Hájcích.Uvedené akce se zůčastnilo velké množství zdejších občanů.

Sbor se zůčastnil námětového cvičení okrsku v Doubravivici. V průběhu května byl proveden sběr železného šrotu V tomto roce došlo k požáru lesa na Horce v Jestřebí.Zásah zajišťovaly sbory vlastnící cisterny a to zejména HZS Blansko, SDH Bořitov, Černá Hora a pod. V podzimních měsících se sbor zúčastnil ĺsoučinnostního námětového cvičení na mateřskou školu v Rájci. Účelem byl nácvik dálkové dopravy vody a secvičení sborů okrsku pro případ většího požáru.Dále byla provedena údržba a nátěr sušáku hadic.

V roce 1996 měl sbor 85 členů z toho 18 žen.V činnosti sboru se projevil značný útlum činnosti z důvodů nezájmu celé řady členů.V mnoha obcích v tomto období dochází ke zrušení sborů pro absolutní nečinnost.17. února byl uspořádán ostatkový průvod masek s dobrou účastí, projevily se opět problémy s hudbou.Proto bylo použito reprodukované hudby z kazetového magnetofonu.Na večerní posezení se podařilo zajistit kapelu bratrů Dvořáčkových z Bořitova.

21. dubna bylo uspořádáno námětové cvičení v Jestřebí za účasti sborů okrsku Rájec.

30. dubna se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic, kde byla slabší účast občanů v důsledku nepříznivého počasí. Sbor se zůčastnil zásahu při požáru lesa v Doubravici. V září bylo konáno námětové cvičení za součinnosti sborů okrsku.Toto se uskutečnilo v Bořitově se zásahem na objekt Špitálka.Na základě požadavku Měst. úřadu Rájec - Jestřebí byla provedena kontrola funkčnosti hydrantů v části Jestřebí. 

V roce 1997 se nadále projevuje nezájem členů o činnost a práci ve sboru, která se projevuje zejména velmi nízkou účastí na schůzích nejen na členských ale i členů výboru na výborových. Mimo novoroční blahopřání byl v únoru již tradičně uspořádán ostatkový průvod masek za dobré účasti občanů, při němž došlo k popálení jednoho člena sboru, kterému se při kouření vzňaly přilepené vousy.V průběhu roku bal uspořádán dvakrát sběr žel. šrotu, bylo odevzdáno celkem 16 010 kg železa. V dubnu se členové zásahové jednotky zúčastnili námětového cvičení v Ráječku, V závěru měsíce dubna bylo za hojné účasti občanů upořádáno pálení čarodějnic.Z důvodů nenechavosti a zvědavosti našich dětí bylo nutno zajistit sušák hadic před vstupem dětí, které bez dozoru lezly do výšky a hrozilo nebezpečí úrazu některého z nich.Proto bylo provedeno důsledněší zakrytování spodní části sušáku, které umožňovalo dětem výstup na sušák.

V červnu se družstvo mužů zúčastnilo 1. kola soutěže v požárním sportu v Bořitově, kde se umístilo na 4. místě.

V červenci se sbor podílel na pomoci občanům postiženým záplavami, které postihly město v části Rájce i Jestřebí na spodní části ulic Luční a Boženy Němcové, kde bylo prováděno čerpání vody ze sklepů obytných domů i voda z vytvořeného jezera na východní straně zmíněných ulic.Čerpání vody z ulic bylo zahájeno 8.7.v 7,30 hod. pomocí tří motorových čerpadel 2x PPS 12 a 1x PS 16, částečně i PPS 8.Čerpání bylo prováděno celý den i noc do 3,30 hod, za účasti 9 členů zásahové jednotky, spotřebováno bylo 180 l benzinu. V následujících dnech ĺt.j. 9.-14.7 1997 bylo pokračováno v čerpání vody z jezera čerpadlem PPS 12 a čerpadlem PPS8 za neustálého přenášení byla čerpána i voda ze sklepů.Při odstraňování následků záplav bylo celkem spotřebováno 348 l benzinu, odpracováno 345 hodin za účasti 15 členů.Po ukončení záplav obdržel sbor sponzorský dar v hodnotě 5000,- Kč od firmy Grafitec.Penize byly použity k nákupu elektrického kalového čerpadla. V září bylo uspořádáno společenské posezení členů s rodinnými příslušníky při opékání selete.

V říjnu se sbor zůčastnil námětového cvičení okrsku v Holešíně, kde pro nepřízeň počasí bylo provedeno prověření funkce strojů.

V roce 1998 V únoru byl uspořádán již tradičně ostatkový průvod masek za dobré účasti členů a občanů, k pohodě přispělo i pěkné počasí.

V dubnu byl uspořádán sběr železného šrotu, za celý rok bylo odevzdáno 9 560 kg železa.V témže měsíci bylo uspořádáno námětové cvičení v Doubravici za účasti sborů okrsku.

30. dubna proběhlo pálení čarodějnic, kdy byla složitá příprava dřeva, které bylo nutno vytěžit vlastními silami v těžko přístupných místech.V měsíci květnu bylo připravováno vozidlo T 805 na technické prohlídky, které úspěšně absolvovalo.V průběhu května se podařilo založit opět družstvo mladých hasičů a po mnoha letech byla obnovena činnost dětského kolektivu, který se scházel pod vedením Hany Kubáskové a Aleny Mašijové(Kuchařové).Po necelém roce se kolektiv stabilizoval na počtu 15 dětí.Od 1.1. 1999 byl dětský kolektiv z důvodů pojištění přihlášen ve stavu sboru.V průběhu roku se podařilo i stabilizovat činnost družstva mladých mužů pod vedením Ladislava Cihláře ml..I tento kolektiv byl přijat do stavu členské základny. V září se sbor zúčastnil námětového cvičení v Rájci.V říjnu byl uspořádán zájezd do vinného sklepa v Olbramovicích. V listopadu došlo v nočních hodinách k požáru stolárny p. Sáňky v Rájci, kde vznikl požár vlivem nedbalosti majitele a vlivem technické závady.Sbor nezasahoval. V závěru roku se začínalo projevovat zamokání,v zadní části zbrojnice v důsledku demolice kůlny souseda docházelo k podmáčení zdí a tím docházelo k sedání skladu hasičské zbrojnice. V září se vzdal funkce velitele SDH a odstoupil z výboru p. Trávníček Pavel z důvodů neshody s některými členy sboru.Výbor rozhodl s řešením situace vyčkat až na výroční valnou hromadu a to i s ohledem na další skutečnosti. Proto bylo rozhodnuto uvedenou situaci řešit předčasnými volbami aby zvolený výbor dokončil volební období, které skončilo v roce 1999.Proto stávající výbor odstoupil a byl zvolen přechodně nový výbor.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář